جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور
55 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ ‏اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2636-81-5
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول «فطرت در جغرافیای معنویت» دارای سه فصل است؛ فصل اول «فطرت محجوب و معنویت ممسوخ»، فصل دوم «بازکاوی تجربه عرفانی از منظر فطرت» و فصل سوم «بررسی تطبیقی تجربه عرفانی در شش مکتب» نام گرفته است. نویسنده در فصل سوم به بررسی تطبیقی شش مکتب عرفانی عرفان مسیحی و عرفان اسلامی، شمینیسم، تائوئیسم، بودیسم و هندوئیسم پرداخته است. بخش دوم «معنویت گرایی پست مدرن» نام گرفته و دارای پنج فصل است؛ فصل اول «تی.ام نمونه ای از عرفان پست مدرن»، فصل دوم «عشق و معنویت در اندیشه اوشو»، فصل سوم «افسانه معنویت در آثار کوئیلو»، فصل چهارم «فالون دافا معنویت بدن گرا» و فصل پنجم «دنیای اسرارآمیز اوهام در عرفان سرخ پوستی». نویسنده در این تحقیق سعی کرده است در گام اول، نظام فکری و پیام عمده جریان های عرفانی را جمع بندی کند و در گام دوم، نقاط غیر قابل دفاع در مبانی یا نتایج سوء فردی و اجتماعی آموزه های آنان را برای مخاطب تبیین کند. در مقدمه کتاب آمده است: توسعه ابعاد مادی زندگی در جوامع مدرن نتوانسته است از میزان احساس نیاز ریشه دار و همیشگی انسان زمانه ما به معنویت خواهی بکاهد. اکنون پس از سال ها غفلت از این نیاز فطری، مدتی است که به اقتضای بازار گرم تقاضای معنویت جویی، عرضه این متاع نیز رو به فزونی گذارده، به گونه ای که بازار جهانی فرهنگ، امروزه برای ذائقه تنوع خواه و سلیقه های رنگارنگ انسان دوره ما، نسخه های متنوع و جذابی می پیچد تا رضایت مشتریان را هر چه بیشتر حاصل آورد.