آسیب شناسی معنویت های نوظهور
44 بازدید
ناشر: صهبای یقین
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-90722-6-2
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مجموعه مقالاتی در مورد مکاتب انحرافی جدید و نقد و ارزیابی عقاید و عملکرد این فرقه های انحرافی نوظهور است. در این کتاب به آسیب شناسی فکری برخی از مکاتب عرفانی نوظهور که در آنها ادعای کسب معنویت و قدرت های فوق بشری صورت گرفته، پرداخته شده و اصول فکری و عملی حاکم بر این مکاتب انحرافی بیان گردیده است. نویسندگان مقالات معتقدند که این فرقه ها فاقد عقلانیت و معنویت بوده و در آنها مفاهیم معنوی و دینی تحریف شده بطوریکهاین فرقه ها بیشتر مروج فساد جنسی در قالب مفهوم عشق بوده و در اندیشه ها و عملکرد آنان تناقضات آشکاری وجود دارد. آنان ظهور این نحله های فکری جدید که عمدتاً در غرب پیدا شده اند را موج جدید تهاجم فرهنگی در قالب معنویت گرایی ارزیابی کرده و نقض این جنبش های نوظهور را نوعی جنگ نرم علیه اسلام و عقاید روشن اسلامی نامیده اند.